MS-Forskningsfonden stödjer svensk MS-forskning. Ge ditt bidrag på BG 900-2007 eller PG 900200-7!

Dags att söka bidrag/stipendium för ms-forskning!

10 september, 2015

Välkommen att inkomma med ansökning om forskningsbidrag från Insamlingsstiftelsen för MS Forskning. Insamlingsstiftelsen stöder forskning om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis multipel skleros.

Försättsblad till ansökan skall vara undertecknad och inscannad i pdf format. Den skickas med e-mail till Insamlingsstiftelsens sekreterare Jan Ernerudh (jan.ernerudh@liu.se) senast den 1 oktober 2015.

Övriga handlingar (se nedan) bifogas mejlet som bilagor i pdf eller annat lämpligt format.

Om ansökan skrivs av doktorand skall forskningshandledare vidimera ansökan. Uppdelning av ett projekt på flera ansökningar gynnas ej vid bedömningen. I första hand är utlysningen riktad till forskare på postdocnivå (här definierat som inom 5 år efter disputation), i andra hand till forskare på doktorandnivå. Befintliga medel att dela ut är 500 000, vilket kan fördelas på 2-3 anslag.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska och skall innehålla:

Försättsblad (ladda ner under länk ”ansökningsblankett 2015″ nedan) som ska vara undertecknat och inscannat.

Populärvetenskaplig sammanfattning högst 200 ord (exklusive titel). Skrivs med fördel i form av ett ”press-release”; en för allmänheten begriplig text som förklarar sammanhanget, vad som ska undersökas, varför det är viktigt och hur det ska göras.

Forskningsprogram högst 3 sidor med följande rubriker: Bakgrund, Specifikt mål, Arbetsplan, Preliminära resultat, Klinisk betydelse.

Kostnadsanalys högst 1 sida. Stiftelsen utdelar som regel ej medel till den sökandes lön. Fonden ikläder sig ej utrustnings- eller anställningsansvar. Kostnadsanalysen ska innehålla uppgift om 1/ total kostnad för projektet, 2/ andra beviljade och sökta medel samt 3/sökt belopp i denna ansökan med specificerande av vad medlen ska användas till. Vid beräkning av projektkostnader skall hänsyn tagas till respektive universitets omkostnadspålägg.

Tidigare publikationer i för ansökan relevant fält (ej särtryck eller manus) lämnas. Vid ansökan om förnyad medelstilldelning skall kortfattad redogörelse för tidigare medelstilldelning bifogas. I artiklar ska under ”Acknowledgements” anges att ekonomiskt stöd erhållits från  insamlingsstiftelsen (Eng: ”Foundation of Swedish MS research”).

Ansökan samt undertecknad och inscannad ansökningsblankett/försättsblad skickas via e-post till insamlingsstiftelsens sekreterare Jan Ernerudh: jan.ernerudh@liu.se

Sista ansökningsdag 1 oktober 2015.

Ansökningsblankett 2015

Nya pengar till svensk MS-forskning

27 november, 2014

Det är glädjande att MS forskningsfonden i år kunnat dela ut mer pengar än tidigare och vi är väldigt glada över de många kvalificerade ansökningarna som kommit in, säger MS forskningsfondens ordförande professor Jan Lycke vid neurologiska kliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

MS forskningsfondens delar i år ut anslag till tre framstående forskningsprojekt. Lara Kular, Karolinska Institutet, får 150 000 för studier om hur gener regleras vid MS. Daniel Eklund, Linköpings universitet, tilldelas 80 000 för ett projekt om varför kvinnor med MS kan förbättras under graviditet och Joachim Burman, Uppsala universitet, får 80 000 för att studera effekter av stamcellstransplantation vid MS.

Lara Kular vill ta reda på hur omgivningsfaktorer kan påverka utveckling av MS. Ny kunskap visar att geners aktivitet styrs av så kallade epigenetiska förändringar i arvsmassan. På detta sätt kan omgivningsfaktorer styra geners aktivitet, vilket i sin tur ger upphov till förändringar som till exempel ökad inflammation i hjärnan. Med hjälp av kemiska markörer i arvsmassan kan de epigenetiska förändringarna kartläggas.

Kartläggningen av epigenetiska förändringar kan avslöja viktiga bakomliggande mekanismer som leder till utveckling av MS, säger Lara Kular. Dessutom vet vi att epigenetiska förändringar faktiskt kan påverkas, vilket kan öppna nya vägar för behandling.

I Daniel Eklunds projekt används graviditet som en modell för hur förändringar i immunsystemet kan leda till förbättring av MS. Det är känt att antalet skov minskar under graviditet, framför allt under 3:e trimestern, medan skovfrekvens tillfälligt ökar direkt efter graviditeten.  Förändringarna i skovfrekvens tros bero på den omställning av kvinnans immunförsvar som sker under graviditet för att skydda fostret från avstötning.

Vi vill ta reda på de kritiska faktorerna som ligger bakom förbättringen under graviditet, säger Daniel Eklund.  Detta kommer att ge viktiga ledtrådar till utveckling av nya läkemedel.

Joachim Burman studerar effekter av autolog blodcellstransplantation vid MS.

Det är snart 10 år sedan den första patienten behandlades i Uppsala och resultaten är mycket goda, säger Joachim Burman, som är huvudansvarig för studien i Uppsala. Syftet med projektet är att ta reda på om behandlingen även på lång sikt minskar inflammationen i hjärnan. Detta görs genom undersökning med så kallad P.E.T-kamera.

Om vi lyckas visa att behandlingen leder till minskad inflammation på lång sikt är tiden kanske mogen för att säga att MS är en botbar sjukdom, avslutar Joachim Burman.

Ansök om forskningsmedel senast 1 oktober 2014!

15 september, 2014

Välkommen att inkomma med ansökning om forskningsbidrag från Insamlingsstiftelsen för MS Forskning. Insamlingsstiftelsen stöder forskning om neuroimmunologiska sjukdomar, företrädesvis multipel skleros.

Försättsblad till ansökan skall vara undertecknad och inscannad i pdf format. Den skickas med e-mail till Insamlingsstiftelsens sekreterare Jan Ernerudh (jan.ernerudh@lio.se) senast den 1 oktober 2014.

Om ansökan skrivs av doktorand skall forskningshandledare vidimera ansökan. Uppdelning av ett projekt på flera ansökningar gynnas ej vid bedömningen. I första hand är utlysningen riktad till forskare på postdocnivå (här definierat som inom 5 år efter disputation), i andra hand till forskare på doktorandnivå. Befintliga medel att dela ut är 250 000, vilket kan fördelas på 1-2 anslag.

Ansökan skrivs på svenska eller engelska och skall innehålla:

Försättsblad (se mall) som ska vara undertecknat och inscannat.

Populärvetenskaplig sammanfattning högst 200 ord (exklusive titel). Skrivs med fördel i form av ett ”press-release”; en för allmänheten begriplig text som förklarar sammanhanget, vad som ska undersökas, varför det är viktigt och hur det ska göras.

Forskningsprogram högst 3 sidor med följande rubriker:

Bakgrund, Specifikt mål, Arbetsplan, Preliminära resultat, Klinisk betydelse.

Kostnadsanalys högst 1 sida. Stiftelsen utdelar som regel ej medel till den sökandes lön men stipendiemedel kan sökas. Fonden ikläder sig ej utrustnings- eller anställningsansvar. Kostnadsanalysen ska innehålla uppgift om 1/ total kostnad för projektet, 2/ andra beviljade och sökta medel samt 3/sökt belopp i denna ansökan med specificerande av vad medlen ska användas till. Vid beräkning av projektkostnader skall hänsyn tagas till respektive universitets omkostnadspålägg.

Tidigare publikationer i för ansökan relevant fält (ej särtryck eller manus) lämnas. Vid ansökan om förnyad medelstilldelning skall kortfattad redogörelse för tidigare medelstilldelning bifogas. I artiklar ska under ”Acknowledgements” anges att ekonomiskt stöd erhållits från  insamlingsstiftelsen (Eng: ”Foundation of Swedish MS research”).

Beställ ansökningsblankett från insamlingsstiftelsens sekreterare Jan Ernerudh: jan.ernerudh@lio.se

Xingmei Zhang och Johan Öckinger – 2013 års stipendiater!

16 januari, 2014


Xingm
ei Zhang
CMM, Karolinska institutet, Solna

“Transfer of monocytes/macrophages/microglia as a novel therapy for multiple sclerosis”

Xingmei Zhang testar en ny behandlingsprincip som i förlängningen skulle kunna användas vid behandling av MS. I normala fall är immunceller i hjärnan inställda på att undvika skadlig inflammation. Vid MS är denna normala reglering satt ur spel. Syftet med projektet är att återställa den normala regleringen genom att tillföra immunceller (makrofager/mikroglia) som har förmåga att stänga av inflammationen i hjärnan. Lovande preliminära resultat visar  att tillförsel av celler minskar sjukdom. En intressant aspekt är att behandlingen tycks kunna stoppa även pågående skadlig inflammation. För att de tillförda cellerna ska kunna ta sig till hjärnan testar forskarna nu om cellerna kan utrustas med målsökande molekyler som gör att de hamnar rätt.


Johan Öckinger
Lungforskningslaboratoriet, Karolinska universitetsjukhuset, Solna

“The role of tobacco smoking in the development of multiple sclerosis; investigation of immune activation in the lung”

Rökning är en känd riskfaktor för manga sjukdomar. Nya rön som kommit tack vare svensk forskning visar att rökning i kombination med ärftliga faktorer innebär en markant riskökning för att insjukna I MS. Detta projekt syftar till att klarlägga mekanismerna för kopplingen mellan rökning och utveckling av MS. Forskarna kommer att undersöka makrofager (ja det är samma typ av reglerande cell som i förra projketet!) i bronksköljvätska, som tas fram i samband med bronkoskopi utförd hos rökare och icke-rökare. Preliminära data visar att rökning påverkar makrofagerna att byta skepnad till agressiva celler som skapar inflammation. Dessa celler kan sedan påverka förbipasserande patrullerande immunceller som sedan tar sig till olika ställen i kroppen, bland annat hjärnan, vilket skulle kunna var den utlösande faktorn för att starta MS. Forskningen kan alltså belysa hur MS uppkommer och i förlängningen kan kunskapen användas för att hitta bättre sätt att behandla MS.

Nya anslag till MS-forskare

12 december, 2012

Clas Malmeström och Anne Wickström delar på 150 000 kronor i forskningsanslag från MS- forskningsfonden.

- Det är mycket glädjande att vi nu fått tillgång till medel så att vi kan stödja två forskningsprojekt från vår nystartade fond för MS forskning, säger Jan Ernerudh, stiftelsens sekreterare.

Clas Malmeström får medel för att utvärdera metoder att med blodprov följa utveckling av MS-sjukdom och svar på behandling.

- Det kommer hela tiden nya läkemedel mot MS och det blir därför allt viktigare att följa hur patienten svarar på olika behandlingar, säger Clas Malmeström, till vardags verksam som läkare vid Neurologiska Kliniken, Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Det andra forskningsanslaget går till Anne Wickström som studerar arbetsförmåga vid MS, en sjukdom som vanligen startar i 20-40 års ålder, det vill säga tidigt under arbetslivet.

- Trots att var femte person med MS blir av med sitt arbete på grund av sin sjukdom är det dåligt känt vilka faktorer som påverkar förmågan att arbeta, säger Anne Wikström. Om faktorerna blir kända kan tidiga åtgärder sättas in med stora vinster både för individen och samhället.

Anne Wickström är doktorand vid Umeå Universitet och arbetar också som sjukgymnast vid Neurologiska kliniken i Linköping.

Cecilia Ahlgren har tilldelats årets forskningsmedel

2 januari, 2012

Insamlingsstiftelsen har beslutat att årets medel tilldelas Cecilia Ahlgren, som är verksam inom Neurosjukvården vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Projektet undersöker var MS förekommer i Sverige och vilka som drabbas. Nya data visar att förekomsten av MS ökar ju mer norrut man kommer i landet. En möjlig förklaring skulle kunna vara att solljus och D-vitamin har en skyddande effekt (solljus har dock andra negativa effekter). Projektet utnyttjar den goda tillgången till statistiska uppgifter och register som finns i Sverige, vilket gör forskningen unik. Fortsatt forskning ska bland annat kartlägga om MS förekommer tillsammans med andra kroniska inflammatoriska sjukdomar, vilket kommer att ge ytterligare ledtrådar till uppkomsten av sjukdomen och på sikt ge kunskap som leder till förbättrad behandling.

Stöd MS-forskningsfonden!

24 maj, 2010

MS är en komplex och allvarlig sjukdom. Komplex för att den ännu inte går att bota och för att det fortfarande finns en mängd frågetecken att räta ut. Allvarlig då den ofta drabbar unga människor, mitt i livet, mitt i familjebildande och karriär.

MS är en oförutsägbar sjukdom som påverkar syn, hörsel, minne, balans och rörelseförmåga. Dess effekter är fysiska, emotionella, finansiella och påverkar de drabbade livet ut. Det finns inget botemedel.

MS, eller multipel skleros, är en sjukdom de flesta känner till men få förstår eller kan förklara. MS är i det närmaste mystisk och skrämmande för de flesta.

MS-forskningen i Sverige står inför ett paradigmskifte. Svenska MS-forskare är bland de främsta i världen men saknar idag stöd och ekonomiska resurser för att driva sin forskning framåt i den takt som krävs. MS-forskningsfondens främsta uppgift är att stödja dessa forskares verksamhet och göra Sverige till ett föregångsland inom MS-forskningen. Ge ett bidrag till MS-forskningsfonden och stöd svensk MS-forskning.